งานมาตรฐานหลักสูตร

 งานมาตรฐานหลักสูตร เป็นงานดำเนินการและประสานงานกับคณะวิชาหรือภาควิชา ในการจัดเตรียมเอกสารหลักสูตร  เพื่อใช้ในการขอเปิดดำเนินการ การขอรับรองมาตรฐาน การขอประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร  รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป โดยจะต้องประสานงานดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ  รวมทั้งการตั้งกรรมการสอบไล่ภายนอก และกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย