งานมาตรฐานหลักสูตร

ข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตร

ลำดับ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ดาวน์โหลด
1
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
2
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
3
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
4
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
5
คณะพยาบาลศาสตร์
6
คณะเทคนิคการแพทย์
7
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
8
คณะวิทยาศาสตร์
9
คณะทัศนมาตรศาสตร์
10
คณะรังสีเทคนิค
11
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
12
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร
13
คณะเทคโนโลยีอาหาร
14
คณะนวัตกรรมเกษตร
15
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
16
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
17
วิทยาลัยการออกแบบ
18
คณะดิจิทัลอาร์ต
19
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20
คณะบริหารธุรกิจ
21
คณะบัญชี
22
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
23
วิทยาลัยการกีฬา
24
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
25
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
26
คณะนิติศาสตร์
27
คณะเศรษฐศาสตร์
28
วิทยาลัยดนตรี
29
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
30
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
31
คณะรัฐศาสตร์
32
สถาบันการบิน
33
วิทยาลัยนานาชาติ
34
วิทยาลัยนานาชาติจีน
35
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
36
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
37
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม