งานมาตรฐานหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน ป.ตรี-โท-เอก

ลำดับ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ดาวน์โหลด
1
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
รายละเอียด
2
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
รายละเอียด
3
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
รายละเอียด
4
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
รายละเอียด
5
คณะพยาบาลศาสตร์
รายละเอียด
6
คณะเทคนิคการแพทย์
รายละเอียด
7
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
รายละเอียด
8
คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียด
9
คณะทัศนมาตรศาสตร์
รายละเอียด
10
คณะรังสีเทคนิค
รายละเอียด
11
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
รายละเอียด
12
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร
รายละเอียด
13
คณะเทคโนโลยีอาหาร
รายละเอียด
14
คณะนวัตกรรมเกษตร
รายละเอียด
15
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียด
16
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
รายละเอียด
17
วิทยาลัยการออกแบบ
รายละเอียด
18
คณะดิจิทัลอาร์ต
รายละเอียด
19
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายละเอียด
20
คณะบริหารธุรกิจ
รายละเอียด
21
คณะบัญชี
รายละเอียด
22
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
รายละเอียด
23
วิทยาลัยการกีฬา
รายละเอียด
24
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
รายละเอียด
25
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
รายละเอียด
26
คณะนิติศาสตร์
รายละเอียด
27
คณะเศรษฐศาสตร์
รายละเอียด
28
วิทยาลัยดนตรี
รายละเอียด
29
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
รายละเอียด
30
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
รายละเอียด
31
คณะรัฐศาสตร์
รายละเอียด
32
สถาบันการบิน
รายละเอียด
33
วิทยาลัยนานาชาติ
รายละเอียด
34
วิทยาลัยนานาชาติจีน
รายละเอียด
35
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
รายละเอียด
36
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รายละเอียด
37
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รายละเอียด