งานมาตรฐานหลักสูตร

แบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มการเปิดดำเนินการหลักสูตร
รายการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี
แบบฟอร์มการเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท
แบบฟอร์มการเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาเอก
โปรแกรมการวิเคราะห์การลงทุน : แผนการวิเคราะห์การลงทุนสำหรับหลักสูตรเปิดใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี
โปรแกรมการวิเคราะห์การลงทุน : แผนการวิเคราะห์การลงทุนสำหรับหลักสูตรเปิดใหม่ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  • แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท
แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก
แบบฟอร์มคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
แบบฟอร์มปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
  • แบบฟอร์ม มคอ.3 – มคอ.7
รายการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม มคอ 3
แบบฟอร์ม มคอ 3 (สำหรับ IS หรือ THESIS)
แบบฟอร์ม มคอ 4
แบบฟอร์ม มคอ 5
แบบฟอร์ม มคอ 5 (สำหรับ IS หรือ THESIS)
แบบฟอร์ม มคอ 6
แบบฟอร์ม มคอ 7
  • แบบฟอร์มนอกที่ตั้ง
รายการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง (บางส่วน) ไม่เกิน 50%
แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง (เฉพาะ MSCS และ MSIT เท่านั้น)
แบบฟอร์มตารางเปรียบเทียบรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมคุณวุฒิการศึกษา
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ