งานมาตรฐานหลักสูตร

ระเบียบหลักเกณฑ์

  • ระเบียบหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต
รายการ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับปริญญา พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565
แนวปฏิบัติตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ผลการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา
คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 (แบบแยก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (แบบแยก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (แบบแยก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ฉบับเต็ม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2550
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนานาชาติ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • ระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายการ ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการสอบไล่ภายนอก
พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2550
กฎกระทรวงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
ประมวลชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อปริญญา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแนวปฏิบัติ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กรกฎาคม 2553
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สิงหาคม 2549
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
รวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ / แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2552-2554 (เล่ม 2)
รวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ / แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2547-2551 (เล่ม 1)
  • ระเบียบหลักเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะ
รายการ ดาวน์โหลด
คู่มือการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสำหรับคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
Flowchart แสดงขั้นตอนการรับรองวิทยฐานะฯ
กฎกระทรวง การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558
PowerPoint การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เอกสารการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ของมหาวิทยาลัยรังสิต (หนังสือที่ ศธ 0506(2)/4731 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562)