แสดงความยินดี

จากการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้พิจารณารับทราบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ที่ประชุมจึงมีมติรับทราบการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)

ที่อยู่

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์

02-791-5670-7,9

โทรสาร

02-791-5677

อีเมล

academic@rsu.ac.th