แสดงความยินดี

จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

ติดต่อเรา

ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)

ที่อยู่

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์

02-791-5670-7,9

โทรสาร

02-791-5677

อีเมล

academic@rsu.ac.th