แสดงความยินดี

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 1 คน ดังนี้

           1. รศ.พิเศษ พญ.อดิศร์สุดา  เฟื่องฟูรองศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์   

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 8 คน ดังนี้

1. ผศ.ดร.วรณิช  วสุรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
2. ผศ.นวรัตน์ โกมลวิภาตผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
3. ผศ.ดร.สุรชัย  กาญจนาคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
4. Asst.Prof.Dr.Jamie Alexander O’Reillyผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  
5. ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ พลายมี พิบูลชัยนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ผศ.สมหมาย  บัวแย้มแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7. ผศ.ดร.กานต์  ยงศิริวิทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ผศ.มนตรี  อินทโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 2 คน ดังนี้

1. ผศ.พิเศษ นพ.เศกสรร  จิตวิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย   
2. ผศ.พิเศษ พญ.วันดี  ไตรภพสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาอายุรศาสตร์