แสดงความยินดี

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 3 คน ดังนี้

           1. รศ.ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
         2. รศ.ดร.พิชญา  เผือกขาวรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
         3. รศ.ดร.จิระพรชัย   สุขเสรีรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 คน ดังนี้

1. ผศ.พนัส  โภคทวีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
2. ผศ.ธฤต  อภิสิทธิวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  
3. ผศ.ดร.ชัชญา สกุณาผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
4. ผศ.ดร.สุทัศน์   สุรวาณิชผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
อนุสาขาวิชาการจัดการการผลิตพืช
5. ผศ.ทรงพล อัตถากรผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
6. ผศ.ปฐวีณ์กร  เกษโกมลผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา
7. ผศ.สุปรียา  สุธรรมธารีกุล    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 
อนุสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 2 คน ดังนี้

1. ผศ.พิเศษ นพ.มนต์ชัย  ศิริบำรุงวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาอายุรศาสตร์  
2. ผศ.พิเศษ นพ.วิพัฒน์  เจริญศิริวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์