แสดงความยินดี

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน ดังนี้

         1. รศ.ทรงพล  อัตถากร  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

        จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 8 คน ดังนี้

        1. ผศ.ดร.หทัยชนก  เจริญพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
        2. ผศ.ดร.จิรศักดิ์  กุศลวิริยะวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
        3. ผศ.ดร.เชาวลิต  มณฑลผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
        4. ผศ.ดร.อภิรุจ  นาวาภัทร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
        5. ผศ.ดร.ธิดารัตน์  เพ็ชรมณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
        6. ผศ.ดร.นัฐพงษ์  มูลคำ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
        7. ผศ.ดร.นิภาพร  เฉลิมนิรันดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
        8. ผศ.ดร.บุญส่ง  ชเลธร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ อนุสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. ผศ.พิเศษ นพ.อิทธิพล  กุลนรัตน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ 
2. ผศ.พิเศษ นพ.กุลเสฎฐ  ศักดิ์พิชัยสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
3. ผศ.พิเศษ พญ.นุชนาฎ  รุจิเมธาภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติผู้ที่เคยตำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยรังสิตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.สุพานี  ธนาคุณ  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก