แสดงความยินดี

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน ดังนี้

           1. รศ.ดร.ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
         2. รศ.ดร.มงคล  เทียนประเทืองชัยรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติปรัชญา

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 12 คน ดังนี้

1. ผศ.ดร.วรเทพ  ว่องสรรพการผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา
2. ผศ.นิภาพร  ปัญญายงค์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์
3. ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฟ้าลั่น  กระสังข์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา   
4. ผศ.พีรยา   มหากิตติคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
5. ผศ.ดร.วิภาพร ขจรวงศ์วัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ผศ.ดร.วีริสา   เช้าเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี  
7. ผศ.วิลาวัลย์  อุดมการเกษตร    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
8. ผศ.ดร.ชวพร   ธรรมนิตยกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
9. ผศ.บาจรีย์  จันทราภาณุกรผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
10. ผศ.ทักษ์สิทธิ์  จรัสแสงไพศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

11. ผศ.ไพลิน โภคทวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง 
อนุสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน
12. ผศ.อรชดา  สิทธิพรหม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย  

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 2 คน ดังนี้

1. ผศ.พิเศษ นพ.อภิเชษฐ์  ศิรินวเสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  
2. ผศ.พิเศษ พญ.สุธีรา  อิทธิวิศวกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย