แสดงความยินดี

        จากการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้พิจารณารับทราบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ที่ประชุมจึงมีมติรับทราบการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

         1. ศ.ดร.สื่อจิตต์  เพ็ชร์ประสานศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 15 มีนาคม 2566