แสดงความยินดี

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน ดังนี้

         1. รศ.ดร.ณัฐพล  ถนัดช่างแสง  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์