แสดงความยินดี

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 6 คน ดังนี้

         1. รศ.ดร.สุรชัย  กาญจนาคมรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
         2. รศ.ดร.ตุลย์  ศรีอัมพรรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
         3. รศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช  ตรีเมฆรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม 
         4. รศ.พญ.วัฒนีย์  เย็นจิตรรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจักษุวิทยา 
         5. รศ.ดร.เฟื่องฉัตร  จรินทร์ธนันต์รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
         6. รศ.ดร.ธีรัช  เลาห์วีระพานิชรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

        จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 18 คน ดังนี้

         1. ผศ.สปัน  เล็งเลิศผลผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
         2. ผศ.ดร.ธรรมนูญ  สุสำเภาผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศกรรมโยธา
         3. ผศ.เรวัฒน์  ชำนาญผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
         4. ผศ.ดร.บุหลันฉาย  อุดมอริยทรัพย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
         5. ผศ.เสกสันต์  แสงสวัสดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         6. ผศ.ดร.ธนิยา  ไพบูลย์วงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
         7. ผศ.ภัทริน  สุกาญจนาเศรษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
         8. ผศ.อนันตศักดิ์  วงศ์กำแหงผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
         9. ผศ.เรืออากาศตรี ดร.พันธุ์ศักดิ์  ไทยสิทธิผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
         10. ผศ.ดร.สุธารทิพย์  เรืองประภาวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์ อนุสาขาวิชาโภชนาการชุมชน
         11. ผศ.นิศา  ปานอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
         12. ผศ.ดร.ไพกานท์  รักษาสุทธิพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
         13. ผศ.อภิวัฑธน์  พัฒนศิริมงคลผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
         14. ผศ.กรพงศ์  กรรณสูตผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
         15. ผศ.ไพบูลย์  กิตติกูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
         16. ผศ.ส่งศักดิ์  อ่อนสุวรรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
         17. ผศ.ดร.อารณีย์  วิวัฒนาภรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
         18. ผศ.อรทัย  เหรียญทิพยะสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

        จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 3 คน ดังนี้

         1. ผศ.พิเศษ พญ.ผุสรัตน์  อินสินธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
         2. ผศ.พิเศษ พญ.ธนิตา  ปัญญาอมรวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
         3. ผศ.พิเศษ นพ.เกษม  เสรีศิริขจรผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาจักษุวิทยา