• 02-791-5670-7,9
  • academic@rsu.ac.th

แสดงความยินดี

  • ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 3 คน ดังนี้

           1. รศ.ดร.วนิดา  พงศ์สถาพร  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก    
         2. รศ.ดร.วัลลภ  บัวชุม  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี
         3. รศ.ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอ้าน  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์พิเศษ

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 1 คน คือ

1. รศ.พิเศษ พญ.พนิดา ศรีสันต์  รองศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
  • ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 10 คน ดังนี้

1. ผศ.ดร.จรูญรัตน์  ปริญญาคุปต์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
2. ผศ.ดร.ทิพย์สุชน  เอี่ยมสะอาด       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา  
3. ผศ.สุทธิศรี  ตระกูลสิทธิโชค  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
อนุสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
4. ผศ.สายใจ  ทองเนียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์
อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
5. ผศ.ดร.ศรีรัช  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
6. ผศ.ดร.ศศิภัทรา   ศิริวาโทผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา  
7. ผศ.วิชัย  เมฆเกิดชู    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ 
8. ผศ.ดร.ปิยะนุช  กรรณสูตผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตรังสีวิทยา 
9. ผศ.อดิศักดิ์  นุชมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา 
อนุสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
10. ผศ.ดร.อานิก  ทวิชาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
  • ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 5 คน ดังนี้

1. ผศ.พิเศษ วรรณนิสา  ภู่เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ 
2. ผศ.พิเศษ กฤษณา  ดิสนีเวทย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย   
3. ผศ.พิเศษ ประภาศรี  เอี่ยมทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย   
4. ผศ.พิเศษ เด่นนพพร  สุดใจผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   
5. ผศ.พิเศษ จุฬาลักษณ์  คุปตานนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์