แสดงความยินดี

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 4 คน ดังนี้

         1.  รศ.ดร.พิทักษ์  ชูมงคล  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
         2.  รศ.พัชรี  คำธิตา 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
         3.  รศ.ดร.พนิดา  ชาญเกียรติก้อง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
         4.  รศ.ดร.เด่น  อยู่ประเสริฐรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
         5.  รศ.ดร.เสาวลักษณ์  กิตติประภัสร์รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 1 คน ดังนี้

           1. รศ.พิเศษ พญ.นิสา  พฤกษะริตานนท์รองศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 8 คน ดังนี้

         1.  ผศ.ดร.รัชนก  ขำศิริ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยา
         2.  ผศ.ดร.นฤมล  ช่างสานผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
         3.  ผศ.ยศวินกาญจน์  กอบกาญจนพฤติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี  
         4.  ผศ.ดร.อภิรัตน์  กังสดารพร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารองค์การ  
         5.  ผศ.ดร.สุริยะใส กตะศิลา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ อนุสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
         6.  ผศ.หฤทัย  ฐานนันท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ อนุสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
         7.  ผศ.หทัยชนก  เชียงทอง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
         8.  ผศ.ดร.ณชรต อิ่มณะรัญผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

          จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 4 คน ดังนี้

1.  ผศ.พิเศษ พญ.ศรัญญา ชาญพานิจกิจโชติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา    
2.  ผศ.พิเศษ พญ.จิติมา  ติยายน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
3.  ผศ.พิเศษ พญ.จามรี  ณ บางช้าง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์  
4.  ผศ.พิเศษ นพ.พิจัย   ชุณหเสวี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์