• 02-791-5670-7,9
 • academic@rsu.ac.th

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติความเป็นมา

  สำนักงานมาตรฐานวิชาการ เป็นหน่วยงานในสายวิชาการ จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยใช้ชื่อว่า "สำนักบริหารการศึกษา" หลังจากนั้นไม่นานได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานวิชาการ" และล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานมาตรฐานวิชาการ" โดยในระยะแรก จะดูแลงานทางด้านวิชาการทั้งหมด เช่น งานหลักสูตร งานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ งานปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ งานขอตำแหน่งวิชาการ งานเทียบโอนหน่วยกิตต่างสถาบัน งานจัดทำคู่มือการศึกษา งานติดต่อประสานงานกับทบวงมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิชาการต่างๆ ภายนอกสถาบัน เป็นต้น เมื่อมหาวิทยาลัยรังสิตเติบโตขึ้น มีคณะวิชาและสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จาก 2 คณะ 2 สาวิชาเมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็น 21 คณะ 61 สาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2544 ภาระงานวิชาการของสำนักงานมาตรฐานวิชาการ จึงจำเป็นต้องจัดสรรไปให้หน่วยงานอื่นๆ ดูแลรับผิดชอบ เพื่อรับรองการขยายตัวของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้สำนักงานมาตรฐานวิชาการ ได้พัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • ภาระกิจหลักของสำนักงาน

  งานมาตรฐานหลักสูตร มีการกำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินงานมาตรฐานหลักสูตรที่ชัดเจน และมีระบบติดตามงานมาตรฐานหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร และกรรมการวิชาการเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย งานสหกิจศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเสริมสร้างประสบการณ์จริง โดยการบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ หรือเปิดหลักสูตรใหม่ และประสานงานกับคระวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง โดยมีคณะกรรมการสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะวิชา งานส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น ตลอดจน ให้อาจารย์ได้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน โดยเสนอผลงานผ่านคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเบื้องต้น คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ ตลอดจนติดตามการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์หลังได้รับตำแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื้อง งานวารสารทางวิชาการ เป็นการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยให้เป็นไปตามลักษณะของกลุ่มวิชาชีพดังนี้คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มศิลปกรรมและการออกแบบ กลุ่มบริหารธุรกิจ กลุ่มนิเทศศาสตร์ และกลุ่มศิลปศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการประจำวารสารในแต่ละวารสาร งานบทคัดย่อ เป็นการรวบรวมบทคัดย่อของโครงงานนักศึกษาปีสุดท้าย เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ์ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ เป็นงานส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้นักศึกษาผลิตผลงานที่ดี มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีระเบียบการส่งผลงานเข้าประกวด และรางวัลที่ชัดเจน โดยจะจัดประกวดและมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี

 • ปรัชญา (Philosophy)

  สนับสนุนคุณภาพวิชาการ มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย ก้าวไกลสู่อาเซียน

 • ปณิธาน(Pledge)

  สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มุ่งมั่นในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้มหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นขุมพลัง ทางปัญญาของชาติและเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  สำนักงานมาตรฐานวิชาการจะสนับสนุนคณาจารย์ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และสนับสนุนวิทยาลัย/คณะให้พัฒนาหลักสูตรที่ดี มีคุณภาพ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในสังคมยุคใหม่

 • พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ในวิทยาลัย/คณะ/สถาบันต่างๆ 2. มุ่งเน้นการสนับสนุนวิทยาลัย/คณะในการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิชาให้มีมาตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาการและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ในสถานการณ์ปัจจุบัน 3. จัดระบบการดำเนินงานในเรื่องของหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ เสริมสร้างประสบการณ์จริง และสนับสนุนการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

 • วัตถุประสงค์์ (Objective)

  1. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยให้การสนับสนุนตามกรอบ ภาระหน้าที่ที่กำหนด และสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อร่วมกับวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน วิชาในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาเนื้อหาวิชา ให้มีมาตรฐาน มีความเป็น เลิศทางวิชาการ และเป็นหลักสูตรที่เน้นความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ และเน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้าง ประสบการณ์จริง รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3. เพื่อจัดระบบงานกระบวนการทางด้านหลักสูตรให้สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อสนับสนุนให้มีวารสารทางวิชาการตามลักษณะกลุ่มวิชาชีพของมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ และผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) หรือผ่านการรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ 5. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

 • โครงสร้างสำนักงาน

 • บุคลากร

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้อำนวยการ
 • อาจารย์กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย
 • 02-791-5667
 • kittisak@rsu.ac.th
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • คุณรชาดา โตสิงห์ตระกูล
 • 02-791-5679
 • rachada.t@rsu.ac.th
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • คุณรัตนจินต์ จิตตานุภาพ
 • 02-791-5670
 • ratanagin.j@rsu.ac.th
 • อาจารย์ประจำ
 • ผศ. ดร. สุดาญา ออประยูร
 • 02-791-5673
 • soudaya.o@rsu.ac.th
 • เลขานุการ
 • คุณวันทนา สุวรรณสิงห์
 • 02-791-5671
 • wanthana.s@rsu.ac.th
 • เจ้าหน้าที่
 • คุณภัทรภร จึงตระการ
 • 02-791-5674
 • phatharaporn.t@rsu.ac.th
 • เจ้าหน้าที่
 • คุณนงเยาว์ พันธ์น้อย
 • 02-791-5676
 • nongyaow.p@rsu.ac.th
 • เจ้าหน้าที่
 • คุณจิรพร สอนธรรม
 • 02-791-5672
 • jiraporn.s@rsu.ac.th