งานมาตรฐานหลักสูตร

กำหนดการประชุม

  • การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ประชุม วันที่ประชุม
ครั้งที่ 1/2564
17 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2/2564
16 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 3/2564
15 กันยายน 2564
ครั้งที่ 4/2564
17 พฤศจิกายน 2564
  • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านวิชาการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ประชุม วันที่ประชุม
ครั้งที่ 1/2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 2/2564
25 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่ 3/2564
24 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 4/2564
26 ตุลาคม 2564
  • การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ครั้งที่ประชุม วันที่ประชุม
ครั้งที่ 1/2564
6 มกราคม 2564
ครั้งที่ 2/2564
3 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 3/2564
3 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 4/2564
7 เมษายน 2564
ครั้งที่ 5/2564
5 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่ 6/2564
2 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 7/2564
7 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 8/2564
4 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 9/2564
1 กันยายน 2564
ครั้งที่ 10/2564
6 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 11/2564
3 พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 12/2564
1 ธันวาคม 2564