งานมาตรฐานหลักสูตร

แผนการปรับปรุงหลักสูตร

แผนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ศึกษา (แยกตามปีการศึกษา)

ปีการศึกษา ดาวน์โหลด
แผนการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
แผนการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
แผนการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
แผนการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
แผนการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2559