งานตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์ม

รายการ รายละเอียด
แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากบรรณาธิการวารสาร
แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต (Checklist Form)
หนังสือให้ความยินยอมตรวจสอบประวัติบุคคล ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มการขอเสนอโปรดเกล้าฯ ตำแหน่งศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มประเมินหนังสือ/ตำรา
แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานหนังสือ/ตำรา/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน
แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปี 2565
แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ปี 2565
แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปี 2560
แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ปี 2560