งานตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์ม

รายการ รายละเอียด
แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปี 2565
แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ปี 2565
แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปี 2560
แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ปี 2560