งานตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบหลักเกณฑ์

  • ระเบียบหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต
รายการ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง กำหนดภารกิจของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง วารสารทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
เกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง กำหนดภารกิจของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556
เกณฑ์การกำหนดคะแนนผลงานทางวิชาการสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่
หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมในงานทางวิชาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการสอน
  • ระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายการ ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563
การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การกำหนดชื่อสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ กกอ.
การรับทราบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้วของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งคณาจารย์ในอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งคณาจารย์ในอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2550
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งคณาจารย์ในอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
  • ระเบียบหลักเกณฑ์ของรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยรังสิต
รายการ ดาวน์โหลด
ระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย รางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555
หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2552