งานตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

   1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
   2. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
   3. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
   4. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
   5. คณะพยาบาลศาสตร์
   6. คณะเทคนิคการแพทย์
   7. คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
   8. คณะวิทยาศาสตร์
   9. คณะทัศนมาตรศาสตร์
   10. วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
   11. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
   12. วิทยาลัยการออกแบบ
   13. วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
   14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   15. คณะบริหารธุรกิจ
   16. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
   17. วิทยาลัยศิลปศาสตร์
   18. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
   19. คณะนิติศาสตร์
   20. คณะเศรษฐศาสตร์
   21. วิทยาลัยดนตรี
   22. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
   23. คณะบัญชี
   24. คณะดิจิทัลอาร์ต
   25. วิทยาลัยครูสุริยเทพ
   26. คณะรัฐศาสตร์
   27. สถาบันการบิน
   28. วิทยาลัยนานาชาติจี
   29. สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
   30. สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
   31. คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
   32. บัณฑิตวิทยาลัย
   33. วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
   34. คณะรังสีเทคนิค
   35. สถาบันภาษาอังกฤษ
   36. สถาบันกีฬา
   37. วิทยาลัยนานาชาติ
   38. สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
   39. ศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา
   40. วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัฒน์