งานตำแหน่งทางวิชาการ

กำหนดการรับเรื่องเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

                   คณาจารย์ที่ประสงค์จะขอตำแหน่งทางวิชาการ ขอให้ส่งแบบ กสอ.01 และผลงานทางวิชาการ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับเบื้องต้น และคณะกรรมการประจำคณะ มายังสำนักงานมาตรฐานวิชาการ ตามกำหนดรับเรื่องดังแสดงข้างล่างนี้

***สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอตำแหน่งตามเกณฑ์เดิม ให้ส่งผลงานผ่านการพิจารณาเบื้องต้นระดับคณะแล้วมายังสำนักงานมาตรฐานวิชาการ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561***