งานตำแหน่งทางวิชาการ

คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน

รายการ รายละเอียด
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านการสอน (ผู้ขอ)
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรม