งานตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มการขอเสนอโปรดเกล้าฯ ตำแหน่งศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ

รายการ รายละเอียด
แบบฟอร์มการขอเสนอโปรดเกล้าฯ ตำแหน่งศาสตราจารย์
แบบฟอร์มการขอเสนอโปรดเกล้าฯ ตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ