งานตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานหนังสือ/ตำรา/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

รายการ รายละเอียด
แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานหนังสือ/ตำรา/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม