งานตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มสำหรับ  ศาสตราจารย์
รายการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอตำแหน่งศาสตราจารย์
แบบฟอร์มขอตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มเอกสารส่วนที่ 2
แบบฟอร์มเอกสารส่วนที่ 3
แบบฟอร์มประเมินผลการสอน
แบบฟอร์มรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ
แบบฟอร์มหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ ในการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2552
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มประเมินผลงาน ระดับคณะ - วิทยาลัย
  • แบบฟอร์มสำหรับ  รองศาสตราจารย์
รายการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์
แบบฟอร์มขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มเอกสารส่วนที่ 2
แบบฟอร์มเอกสารส่วนที่ 3
แบบฟอร์มประเมินผลการสอน
แบบฟอร์มรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ
แบบฟอร์มสรุปผลประเมินผลงานทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์)
แบบฟอร์มหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ ในการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2552
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มประเมินผลงาน ระดับคณะ - วิทยาลัย
  • แบบฟอร์มสำหรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รายการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
แบบฟอร์มขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มเอกสารส่วนที่ 2
แบบฟอร์มเอกสารส่วนที่ 3
แบบฟอร์มประเมินผลการสอน
แบบฟอร์มรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ
แบบฟอร์มสรุปผลประเมินผลงานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
แบบฟอร์มหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ ในการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2552
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มประเมินผลงาน ระดับคณะ - วิทยาลัย
  • แบบฟอร์มอาจารย์ดีเด่น
รายการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มอาจารย์ดีเด่น