งานตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์ม สำหรับผู้ขอตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปี 2560

  • แบบฟอร์มสำหรับ  ศาสตราจารย์
รายการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอตำแหน่งศาสตราจารย์
แบบฟอร์มเอกสารส่วนที่ 2
แบบฟอร์มเอกสารส่วนที่ 3
แบบฟอร์มประเมินผลการสอน
แบบฟอร์มรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ
แบบฟอร์มประเมินผลงาน ระดับคณะ - วิทยาลัย
  • แบบฟอร์มสำหรับ  รองศาสตราจารย์
รายการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์
แบบฟอร์มเอกสารส่วนที่ 2
แบบฟอร์มเอกสารส่วนที่ 3
แบบฟอร์มประเมินผลการสอน
แบบฟอร์มรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ
แบบฟอร์มประเมินผลงาน ระดับคณะ - วิทยาลัย
  • แบบฟอร์มสำหรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รายการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
แบบฟอร์มเอกสารส่วนที่ 2
แบบฟอร์มเอกสารส่วนที่ 3
แบบฟอร์มประเมินผลการสอน
แบบฟอร์มรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ
แบบฟอร์มประเมินผลงาน ระดับคณะ - วิทยาลัย