เอกสารส่วนกลาง ปี 2564

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ.

มรส.สมว.อ1.1.1   จำนวนและรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

มรส.สมว.อ1.1.2  ตัวเล่มหลักสูตร มคอ. 2 

มรส.สมว.อ1.1.3  รายชื่ออาจารย์ที่ขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

มรส.สมว.อ1.1.4  แผนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

มรส.สมว.อ1.1.5  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร

มรส.สมว.อ1.1.6  การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร  และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์

มรส.สมว.อ4.3.1  ข้อมูลรายนามอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มรส.สมว.อ1.1.1  จำนวนและรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน

มรส.สมว.อ5.3.1 ระบบฐานข้อมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มรส.สมว.อ5.4.1  รายงานผลการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

องค์ประกอบที่ 1 การการผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มรส.สมว.อ4.3.1  ข้อมูลรายนามอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ