แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนว

ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค

1. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ : เป็นกํารชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานตัวอย่างเช่น เพื่อใช้รายงานข้อมูล…………………………………………………..ของมหาวิทยาลัย/สถาบันตามประกาศ……………………………………………………………………………………………………………


2. ขอบเขต

           ขอบเขต : เป็นกํารชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในรายงานว่า ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนใด ถึงขั้นตอนใด หน่วยงํานใด กับใคร ที่ใด และเมื่อใด ในบํางกรณีอาจจะระบุถึงขอบเขตด้านพื้นที่และขอบเขตด้านเวลําด้วย

3. คำจำกัดความ    
           คำจำกัดความ : เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงคำศัพท์เฉพาะ ซึ่งอาจเป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศ หรือคำย่อ ที่กล่าวถึงในขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
          หน้าที่ความรับผิดชอบ : เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทรําบว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การระบุหน้าที่ควํามรับผิดชอบจะระบุตำแหน่ง ไม่ใช่ตัวบุคคล โดยมักจะเรียงจากผู้มีอำนาจหรือตำแหน่งสูงสุดลงมา และอธิบายในภาพหลัก ๆ ว่าตำแหน่งนั้นๆ รับผิดชอบหรือปฏิบัติในเรื่องใด

5. ระบบติดตามประเมินผล
         (ใครติดตาม-อาจเป็นคณะทำงาน หรือหน่วยที่ได้รับมอบหมาย) เช่น จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน……………..