งานด้านอื่นๆ

งานเทียบโอนหน่วยกิต

         ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 กำหนดให้การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนที่สะสมไว้ มาเทียบโอนผลการเรียนในระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน 

         มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตในระบบอยู่แล้ว แต่ก็ได้ตระหนักถึงเรื่องเป็นนี้ เป็นอย่างดี จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนและโอนหน่วยกิต จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น และในขณะนี้ได้ประกาศใช้แล้ว นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนสามารถติดต่อโดยตรงต่อคณะที่เข้าศึกษาหรือสามารถศึกษาจากประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต และคู่มือเทียบโอนผลการเรียน