งานด้านอื่นๆ

งานสหกิจศึกษา

            เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมการการจัดให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3  และชั้นปีที่ 4 ไปปฏิบัติงานจริง ณสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในฐานะพนักงานชั่วคราวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยนักศึกษาจะเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับวิชาการ และความรู้ในเรื่องการดำรงชีวิตในสังคมการทำงานสหกิจศึกษาเป็นมิติใหม่ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพราะเป็นการจัดการศึกษาโดยขยายเครือข่ายของการดำเนินงานและรับผิดชอบการศึกษา   ซึ่งแต้เดิมผุ้รับผิดชอบต่อการศึกษาคือ
สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น   แต่สหกิจศึกษาผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยวิชาชีพช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษาไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

            นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการไปปฏิบัติงาน ทำให้ได้รับทราบด้วยตนเองว่า ขาดความรู้ในเรื่องใดที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน รวมทั้งได้รับรู้ถึงความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีสมัยใหม่  ความรู้เหล่านี่นำมาซึ่งการพัฒนาตนของนักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและทำให้นักศึกษาเหล่านี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ และสามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนในสังคมต่อไป

    • นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ
    • มีโอกาสนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
    • ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำงานโดยสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
    • เพิ่มพูนโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของสถานประกอบการหลังสำเร็จการศึกษา
    • เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
    • เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
    • เป็นการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ในการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา การพัฒนางานวิจัย และการบริการทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
    • สถานประกอบการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต