โครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2565
สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

รอบคัดเลือก

ประเภทที่ 6 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

ชื่อผลงาน/ชื่อผู้จัดทำ/สังกัดรายละเอียดผลงาน
1.  โครงงานพัฒนาความปลอดภัยด้วยระบบตรวจจับวัตถุเพื่อควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
     นายธีธัช สวยสวัสดิ์
     สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Link
2.  การปรับปรุงระบบสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหลด้วยวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ
     การทํางานของวาล์วสามทาง
     นายอาทิตย์ รัตตากร
     สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Link
3.  ออกแบบและสร้างเครื่องมือ กระบวนการวัดความหนืดของของไหล
     นางสาวณัฐมล บุญแจ่ม และนายสุรศักดิ์ ชะนะสงคราม
     สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Link
4.  Alteration of inclusion in Be treated sapphire (ลักษณะมลทิน(inclusion)
     ที่เปลี่ยนไปในแซปไฟร์ที่ถูกเผาด้วยเบริเลียม)
     นางสาวชนิกานต์ แสงฤทธิ์
     สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Link
5.  ระบบบริหารทรัพยากรอาคารด้วยสัญญาณ Bluetooth LE
     นายการันต์ เศรษฐี
     สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม
Link
6.  การพัฒนาตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 แบบเคลื่อนที่
     นายกิตติพงศ์ ชื่นชม และนายสมยศ เกิดสุวรรณ
     สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Link