โครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2565
สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

รอบคัดเลือก

ประเภทที่ 5 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น

ชื่อผลงาน/ชื่อผู้จัดทำ/สังกัดรายละเอียดผลงาน
1.  โครงงานการปรับปรุงการประสานงานระหว่างทีมออกแบบและพัฒนาเกม
     นายเอกรินทร์ ไทยสว่างศรี
     สังกัดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Link
2.  การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)
     และสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชนเกี่ยวกับเด็กข้ามชาติในประเทศไทย
     นางสาวปภัสพร ชูราช และนางสาววิลัย บริบูรณ์
     สังกัดมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Link
3.  ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการจัดทํารายงานภาษีซื้อ
     นางสาว ธันย์พิชา ภูวปรีชยาพงศ์
     สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Link
4.  การออกแบบสื่อในกิจกรรม Rules of Success สําหรับพนักงานบริษัทเมเจอร์ซีนี
     เพล็กซ์กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
     นางสาวกมลชนก เถื่อนหงษา และนางสาวณัฐพร พรัดพรม
     สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Link
5.  การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์ บี ไอ
     นางสาวทัชชา กาแร็ท
     สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Link
6.  การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนส้าหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานในคลังสินค้าขาออก
     นางสาวนุชนาฏ สวยล้ำ
     สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม
Link