โครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2565
สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

รอบคัดเลือก

ประเภทที่ 4 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

ชื่อผลงาน/ชื่อผู้จัดทำ/สังกัดรายละเอียดผลงาน
1.  การจัดทําฉลากสารเคมีตามระบบจีเอชเอส (GHS)
     นางสาวนิรัญญา สุวรรณราช
     สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Link
2.  การปรับปรุงผลิตภาพของกระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน
     นางสาวกัญญาลักษณ์ ธรรมรักขิโต
     สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Link
3.  การลดข้อผิดพลาดในกระบวนการพิมพ์สิ่งทอ
     นางสาวปาริชาติ บุญประเสริฐ
     สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Link
4.   การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบจัดเส้นทางอัตโนมัติ
     นางสาวชิชากร ดุริยะระพี
     สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Link
5.   การพัฒนาเว็บไซต์ใกล้หมอเนิสซิ่งโฮม
     นางสาวธัญญธร จันทรทิณ และนายสิทธิศักดิ์ มิตรประถัมภ์
     สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม
Link
6.   การปรับปรุงวิธีการทำงานของกระบวนการม้วนกระดาษห่อสินค้า
     นางสาวณัฏฐริณีย์ อยู่โพธิ์ทอง
     สังกัดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Link