ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต
ครั้งที่ 2/2563
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ระเบียบวาระ เรื่อง เอกสารแนบ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1

เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยาลัยรังสิต
กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านวิชาการฯ
ครั้งที่ 1/2563 วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1

เรื่อง  ขออนุมัติเปิดดำเนินการและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

3.2

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

3.3

เรื่อง ขออนุมัติปิดดำเนินการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

3.4

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้เชียวชาญเฉพาะแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตรและนโยบายสาธารณะ

3.5

เรื่อง ขออนุมัติขอเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ/ฉบับปี พ.ศ. 2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์

3.6

เรื่อง  ขออนุมัติปรับแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

3.7

เรื่อง  ขออนุมัติปรับแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

3.8

เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

3.9

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

3.10

เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

3.11

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี

3.12

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด  คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

3.13

เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์  
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม   สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 
สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล   สาขาวิชามัลติมีเดีย  สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา   
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)  
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

3.14

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทัลอาร์ต

3.15

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทัลอาร์ต

3.16

เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  
และ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ

3.17

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

3.18

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะรังสีเทคนิค

3.19

เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

3.20

เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

3.21

เรื่อง  ขออนุมัติการขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

3.22

เรื่อง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
และภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2562  

3.23

เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

3.24

เรื่อง  ขออนุมัติปรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (2 ภาษา/ฉบับปี พ.ศ. 2562) 
คณะพยาบาลศาสตร์

3.25

เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา ของนักศึกษารหัส 51  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

3.26

เรื่อง  ขออนุมัติเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปี พ.ศ. 2562)  สถาบัน Gen.Ed.

3.27

เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา (หลักสูตรเปิดใหม่)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกีฬาและการออกกำลังกายทางการแพทย์
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

3.28

เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา (หลักสูตรเปิดใหม่)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์  
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ